Nos los Inquisidors contra la heretica pravedad y aposthasia… asignat a Juan Torrens notari familiar del Sant Ofici en la Villa de Sineu, mana pagar deutas. Mallorca a 28 de Setembre de 1615

Nos los inquisidores