Jafudà Cresques i Samuel Corcós. Més documents sobre els jueus pintors de Cartes de navegar (Mallorca, s. XIV)

LLOMPART, Gabriel i RIERA I SANS, Jaume