Gedalia Ibn Yahya, auteur de ‘Shalshelet ha-Kabbalah’

DAVID, Abraham