COROMINAS, Pere - Estudis sobre'l pensament filosòfich dels jueus espanyols a l'Edat Mitja