Escrivans, il.luminadors, lligadors, argenters i el llibre a Barcelona, segle XIV: Documents dels protocols notarials

HERNANDO I DELGADO, Josep
EAN8: 02132257